چاپ تراکت

چاپ تراکت ارزان و با کیفیت ، چاپ تراکت فوری ، تراکت رنگی و سیاه سفید ، تراکت تیراژ بالا و پایین را در چاپ پاپیروس تجربه کنید.

چاپ پاپیروس با بهره گیری از بروزترین ماشین آلات چاپ تراکت آماده خدمت رسانی به مشتریان خود می باشد.

سفارش چاپ تراکت ارزان در تهران و شهرستان ها با روش های ارسال متنوع را از چاپ پاپیروس بخواهید.

چاپ تراکت تخصص ماست.

دسترسی سریع به چاپ تراکت

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۳۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۹۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۴۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۹۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۷۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۹۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۳۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۹۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۰۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۷۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱۷۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۰۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۳۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی مینی تراکت یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت تحریر ایرانی پارس ۵۰۰۰ عددی مینی تراکت دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن