دسترسی سریع به چاپ تراکت کرافت

لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۷,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۹,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۴,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۲,۱۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۴,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۶,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۷,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲۸,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴۲,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۴,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۱,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۵,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۱,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹۰,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰۲,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ تراکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن