دسترسی سریع به چاپ پاکت

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۰,۳۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۸,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۱,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۰,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۰,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۷,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۵۰,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۸۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۵,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۶۷,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۹,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۹,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۱۲,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۷,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴۳,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۱۸,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۱۸,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۱,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۱,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۴,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۴,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۷,۱۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۹,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۰۲,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۹,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۰۲,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۴,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۷,۱۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۱,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۹۳,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۹۳,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳۲,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۴۲,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۴۲,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳۲,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۷۸,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۷۸,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت A۳ تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت A۳ تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت A۳ تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی پاکت A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۲,۲۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۲۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی پاکت A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۹۱,۳۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۳,۶۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۱,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی پاکت A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۲,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۱,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی پاکت A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۰۳,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی پاکت A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت کرافت ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸۴,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۳,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۳,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۲,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۲,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیسه ای A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت کیفی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی پاکت نامه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن