دسترسی سریع به چاپ پوستر

لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۶,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۲,۱۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۹۰×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۲,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۷۰×۱۰۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۷,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی B۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۴۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۴۵×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۴,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۱۴,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۷۹,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۷,۳۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰۴,۳۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۹۰×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۸۹,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۷۰×۱۰۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۲۰,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی B۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۹,۹۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۳,۴۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۴,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶,۷۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۷۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۹۰×۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۱,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۷۰×۱۰۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۳,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲,۳۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۳,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۷,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۶,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷۳,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۹۰×۶۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۶۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰×۱۰۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۱۱,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۷,۸۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی B۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۱۲,۳۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی B۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸۲,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن