دسترسی سریع به چاپ پوستر

لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن